Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Infomoment bijkomende windturbines in Luithagen

Bouw en exploitatie van twee bijkomende windturbines in Luithagen
nabij de Ekerse wijken Schoonbroek en Rozemaai en
het natuurgebied Bospolder/Ekers Moeras

Maandag 20 maart 2023 – digitaal

Even terug in de tijd

In september 2018 werd door VLEEMO NV een milieuvergunning aangevraagd voor twee bijkomende windturbines in het bedrijventerrein Luithagen ten westen van de Ekerse dorpskom. Eén aan de Transcontinentaalweg (in het verlengde van het Groot Hagelkruis) en één in de Romeysweel, verder naar het westen toe.

Die aanvraag viel zomaar uit de lucht. Het getuigde van enige arrogantie ten aanzien van de bewoners van Ekeren dat een vergunning voor een windturbine vlakbij hun woongebied werd aangevraagd zonder hen te informeren, laat staan te betrekken. Wie vindt nu een gele affiche ergens in het havengebied of gaat dagelijks grasduinen op het Vlaamse omgevingsloket?

Het ontwerpen en uitvoeren van een dergelijk winderenergieproject moet wel degelijk een participatief proces zijn waarbij alle omwonende en belanghebbenden daadwerkelijk inspraak hebben.

De windturbine aan de Transcontinentaalweg kwam onzes inziens veel te dicht bij de Ekerse woonwijken Schoonbroek en Rozemaai: niet minder dan 280 woningen in Ekeren zouden onderhevig zijn aan slagschaduwhinde, er kwam bijkomende lawaaihinder en visuele ‘verontreiniging’. Voor de natuurgebieden Bospolder en Ekers Moeras werd geen rekening gehouden met het leefgebied van vogels en vleermuizen.

In extremis dienden een aantal personen en verenigingen een bezwaarschrift in, maar de vergunning werd afgeleverd.

In februari 2019 ging Natuurpunt Antwerpen Noord in beroep en diende een verzoekschrift in bij de Raad voor Vergunningenbetwisting voor vernietiging van de vergunning voor de turbine aan de Transcontinentaalweg.

Onze belangrijkste argumenten waren:

  • Het ontbreken van een Project MER (Milieueffectenrapport) waarin de cumulatieve milieueffecten (geluidshinder, lichthinder, landschapsverstoring) van de 26 reeds bestaande windturbines in het zuidelijk deel van het havengebied op de woonwijken Schoonbroek en Rozemaai moesten onderzocht worden;
  • Het negeren van de negatieve effecten van de turbine op het natuurwaarden van de Bospolder, meer bepaald op het leefgebied van roerdomp en het foerageergebied van vleermuizen.

In april 2020 volgde het arrest van de Raad waarbij de vergunning voor de beide windturbines werd vernietigd op basis van het ontbreken van een Milieueffectenrapport.

Over de inhoudelijke argumenten met betrekking tot de natuureffecten op de Bospolder en het Ekers Moeras deed de Raad geen uitspraak.

Informatievergadering 20 maart 2023

Het was te verwachten dat VLEEMO haar vervolledigde en bijgewerkte dossier terug zou indienen. Op 10 maart 2023 startte daarvoor een nieuw openbaar onderzoek. Dit loopt tot en met 8 april 2023.

Een Milieueffectenrapport werd opgemaakt en met betrekking tot de impact op de natuur werd de natuurstudie grondig aangepast en aangevuld.

Ditmaal is ook rekening gehouden met onze opmerkingen rond informatie en inspraak.

Op maandag 20 maart 2023 organiseert de stad Antwerpen een digitale informatievergadering over dit openbaar onderzoek waar door VLEEMO NV de aanvraag wordt toegelicht en vragen worden beantwoord.
Er moet vooraf worden ingeschreven door ten laatste op 19 maart 2023 een mail te sturen naar: vergunningenloket@portofantwerpbruges.com
Inschrijvers ontvangen op 20 maart 2023 een e-mail met de link naar deze digitale vergadering.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 8 april 2023. Tijdens dit onderzoek kan de aanvraag (plannen, foto’s, onderzoeksrapporten) worden geraadpleegd via het Omgevingsloket van Vlaanderen.

Men kan het dossier ook inkijken aan het loket van het Vergunningenloket Haven, Loodglansstraat 5 (Kaai 102) te 2030 Antwerpen. Neem hiervoor contact op via vergunningenloket@portofantwerpbruges.com of tel. 03 229 64 75 (Vergunningenloket Haven).

Op het omgevingsloket kunnen ook opmerkingen en bezwaren worden ingediend.

Wat betreft de impact op de natuur van de Bospolder en het Ekers Moeras moeten wij vaststellen dat de onderzoekers hun eerste ‘natuurrapport’ hebben bijgesteld aan onze opmerkingen. Maar er werd alsnog geen rekening gehouden met significante verstoringseffecten op vleermuizen en vogels.

Ook de visuele aspecten vanuit de woonwijk Schoonbroek en vanuit de Bospolder zijn niet te negeren.

Meer info: Bea Mertens, tel. 03/541.58.25 – Willy Ibens, tel. 0475/91.03.16

Related Posts