Ook wij maken gebruik van cookies. Als je doorgaat, geef je aan akkoord te gaan met onze Privacy Policy.

Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen (NAN&K) staat klaar voor nieuwe en grote uitdagingen rond biodiversiteit en natuurbehoud in een snel veranderende samenleving en in een veranderd klimaat.

Als regionale natuurvereniging kunnen we daarvoor rekenen op een brede basis van meer dan 5.750 leden (gezinnen), het engagement van 250 vrijwillige medewerkers en een regionaal secretariaat met 7 professionele medewerkers.

Het is de ambitie van NAN&K om als beweging verder te blijven groeien door nog meer aansluiting te zoeken met de burgers die wonen, werken en leven in de noordelijke en oostelijke rand van de Stad Antwerpen.

Daarnaast is samenwerking met overheden, bedrijfsleven en beleidsverantwoordelijken essentieel voor NAN&K om haar missie te realiseren actuele beleidsprioriteiten rond leefmilieu en natuurbehoud te ondersteunen.

Missie

Wij leveren in ons werkingsgebied een substantiële bijdrage aan de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit als basis voor een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wij willen mee een motor zijn voor maatschappelijke verandering door in te spelen op alle aspecten die een negatieve impact hebben op ons leefmilieu. Wij stimuleren hiervoor de directe betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden en werken hiervoor samen met andere verenigingen in onze regio actief rond natuur, landschap, leefmilieu en erfgoed.

Wij verruimen via natuurbeleving en natuureducatie de kennis over en het draagvlak voor biodiversiteit, natuurbehoud, natuurontwikkeling, klimaatzorg en duurzame ontwikkeling. Wij ijveren voor het recht van iedereen om natuur dichtbij huis te beleven.

Wij creëren kansen voor leden, vrijwillige en professionele medewerkers en het grote publiek – inclusief jongeren en nieuwkomers – om actief deel te aan het realiseren van deze missie.

 

Visie

Natuur en biodiversiteit

 • NAN&K kiest voor meer kwaliteitsvolle natuur. Natuur en biodiversiteit kunnen enkel voldoende kansen krijgen wanneer ze ingebed liggen in een groen en blauw netwerk. NAN&K ontwikkelt een duidelijke visie over hoe zo’n netwerk er kan uitzien en neemt mee het voortouw in de realisatie ervan door in te zetten op de uitbouw van onderling verbonden grote natuurgebieden. Ook in de stedelijke context en in het agrarisch gebied werkt NAN&K mee aan een grotere biodiversiteit. NAN&K streeft naar ontharding en een meer natuurlijke omgeving met waardevolle kleine landschapselementen. Via monitoring weet NAN&K hoe het gesteld is met de biodiversiteit in onze natuurgebieden en daarbuiten.
 • Omdat natuur en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, streeft NAN&K naar het behoud van de open ruimte en het landschappelijk erfgoed. NAN&K zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap en gaat versnippering ervan tegen.
 • NAN&K werkt samen met overheden, bedrijven, organisaties en privé-eigenaars om een duurzaam biodiversiteitsbeleid mogelijk te maken: hoe meer actoren verantwoordelijkheid nemen om de natuur daadwerkelijk te beschermen, hoe groter de kans dat dit effectief wordt gerealiseerd. Waar mogelijk stelt NAN&K haar kennis en kunde inzake natuurbescherming, -behoud en -beheer ter beschikking.
 • NAN&K wil een voorbeeldrol spelen door zelf en met anderen goed zorg te dragen voor onze natuurgebieden. Daardoor zijn haar gebieden een referentie voor goed natuurbeheer. NAN&K geeft intern en naar het publiek duiding bij de te nemen beheermaatregelen en maakt er een punt van om haar gebieden waar mogelijk open te stellen voor bezoekers, zodat een evenwicht gevonden wordt tussen natuurbehoud en zachte recreatie.

Vereniging

 • Vrijwilligers vormen het kloppend hart van onze vereniging en krijgen maximaal de kans om zichzelf te ontplooien en door te groeien in de organisatie. NAN&K biedt hiervoor de nodige ondersteuning, vorming en begeleiding.
 • NAN&K beoogt in haar werking een diversiteit die een afspiegeling is van de samenleving door extra aandacht te geven aan het betrekken van jongeren en kansengroepen.
 • NAN&K werkt voor het beheer van haar natuurgebieden samen met projecten rond sociale en maatschappelijke integratie.
 • NAN&K groeit verder uit tot hét kenniscentrum inzake biodiversiteit, natuurbeheer en monitoring in de regio.

Maatschappij

 • NAN&K neemt in het publieke debat duidelijk stelling voor bescherming van natuur en behoud van de biodiversiteit. NAN&K wil een gesprekspartner zijn in dossiers die handelen over natuur, klimaat, biodiversiteit, landschap, onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Indien nodig voert NAN&K actie en worden juridische middelen ingezet om onze visie te realiseren.
 • NAN&K werkt aan een mentaliteitswijziging, sensibiliseert mensen om respectvol om te gaan met de natuur en steunt het bewustwordingsproces rond adaptatie aan klimaatverandering.
 • NAN&K ondersteunt mee de acties van partnerorganisaties en gaat strategische allianties aan om haar doelstellingen te realiseren. Op alle niveaus werkt NAN&K samen met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zet samen met hen acties op en werkt aan gezamenlijke projecten.