Je bent hier: Home » NieuwsDetails
Zijn deze files binnenkort verleden tijd?

Radicaal Haventracé… Ja of Nee?


woensdag 15 maart 2017

Milieuoverlast voor Ekeren moet verminderen.

Wie ten noorden van Antwerpen woont en dagelijks gans de ring over moet kan het alleen maar toejuichen. Eindelijk komt er echt zicht op de hoognodige bijkomende Scheldekruising. Maar wat betekent het ‘radicaal’ Haventracé voor het Antwerpse district Ekeren ? Voor de Ekerse woonwijken Rozemaai en Schoonbroek ? En voor de Ekerse natuurgebieden Oude landen, Ekers Moeras en Bospolder ?

Wij weten het alvast niet.

Het nieuwe Noorderweel-tracé heeft de bedoeling om zo veel mogelijk doorgaand verkeer weg te halen van de Antwerpse Ring. En dat blijkt volgens de berekeningen in opdracht van de Vlaamse overheid opmerkelijk goed te lukken. Het verkeer op de route van de Oosterweelverbinding zou met een actieve sturing kunnen worden gereduceerd tot de helft van het volume dat was berekend in het MER (milieueffectenrapport) voor Oosterweel. De druk op de Kennedytunnel zou aanzienlijk worden verminderd. En het verkeer op de Ring bij het Sportpaleis zou tijdens het spitsuur verminderen van 18.000 tot 11.000 voertuigen.

We moeten er geen doekjes om winden. Wie geregeld in de natuurgebieden Oude Landen en Bospolder rond wandelt wordt geconfronteerd met een forse en niet aflatende geluidshinder. De autostrade ligt op een hoge berm en er zijn nauwelijks geluidsschermen om die overlast te bufferen. Die lawaaioverlast heeft niet enkel invloed op broedvogels maar vooral op de belevingswaarde van de wandelaars die rust en ontspanning zoeken in deze stedelijke natuurgebieden.

Natuurpunt Antwerpen Noord -
 

Wij vroegen op 8 februari ll. aan intendant Alexander D’Hooge om bij het verder onderzoek van zijn radicaal Haventracé voldoende rekening te houden met de ruimtelijke impact en de milieuhinder o.a. inzake lawaaioverlast en luchtkwaliteit in het district Ekeren. Het Haventracé situeert zich inderdaad op de noordelijke rand van de haven maar het moet eerst wel rakelings langsheen Ekeren passeren.

Intendant D’Hooge liet ons toen weten dat zijn werk vooral geënt was op het lopende MER proces rond de A102 - de ondergrondse verbinding Ekeren-Wommelgem - en dat er nog niet gewerkt werd rond de Havenweg.

Die toezegging om het Haventracé mee te nemen in de lopende procedures is er nu wel. Wij ondersteunen dit compromis om de haalbaarheid ervan verder te onderzoeken. De randvoorwaarde is wel dat de effecten op geluidsoverlast en luchtvervuiling in de Ekerse woongebieden moeten worden doorgerekend, dat de huidige milieuoverlast vanuit de Havenweg moet verminderen en dat er niet geknabbeld mag worden aan de natuurgebieden Oude Landen, Ekers Moeras en Bospolder.

Wij kijken er naar uit om ook vanuit de Antwerpse rand betrokken te worden in het verdere overlegproces.